Integritetspolicy

Denna integritetspolicy informerar dig om hur vi behandlar personuppgifter som vi samlar in, eller som lämnas till oss.

Personuppgifter

Målar Kompetens Väst AB är personuppgiftsansvariga för de personuppgifter
vi erhåller från dig i samband med registrering av formulär på vår hemsida eller sociala
kanaler. Detsamma gäller behandling av sådan information du lämnar till oss för att ingå
avtal med oss, eller uppgifter som av annan anledning lämnas i samband med att du
kontaktar oss.

Målar Kompetens Väst AB kan komma att behandla följande personuppgifter:
• Namn
• Adress
• Telefonnummer
• E-postadress
• Personnummer
• Foton

Målar Kompetens Väst AB anlitar personuppgiftsbiträden som behandlar
samtliga personuppgifter genom dels lagring av data, dels utveckling och drift av våra
system, samt för att bistå i administrationen av vår verksamhet. Dessa kan i vissa fall
komma att hantera dina personuppgifter även för det fall våra IT-system behöver underhåll
eller annan teknisk support. När dina personuppgifter delas med våra
personuppgiftsbiträden sker det endast för ändamål som är förenliga med de för vilka vi
behandlar personuppgifterna, och i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning.
Målar Kompetens Väst AB kan även komma att överföra uppgifter om dig till
tredje part såsom statlig myndighet, företag som ombesörjer betallösningar eller företag
som hanterar marknadsföringstjänster eller IT-tjänster. Uppgifter kan även komma att
överföras till tredje part i syfte att utfärda gesällbrev för lärlingen i fråga. Sådan överföring
sker enligt överenskommelse med dig, för att fullgöra våra förpliktelser enligt avtal med
dig, för att vi ska fullgöra en lagstadgad skyldighet eller efterkomma myndighetsbeslut eller
beslut av domstol. För det fall uppgifterna delas med företag som är självständigt
personuppgiftsansvariga gäller det företagets integritetspolicy och
personuppgiftshantering.
Våra uppgifter lagras och behandlas endast på servrar som finns inom EU/EES.

Dina rättigheter

Du har rätt att:
• kostnadsfritt få bekräftelse på huruvida vi behandlar personuppgifter om dig, och i
så fall tillgång till dessa på sätt som anges i lag;
• begära att vi rättar felaktiga uppgifter om dig;
• begära att vi raderar dina uppgifter, såvida det inte finns rättsliga skäl att fortsätta
behandlingen;
• begära att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter, såvida det inte finns
rättsliga skäl att fortsätta behandlingen;
• begära att få ut de personuppgifter som rör dig, och som du har tillhandahållit oss;
och
• återkalla ditt samtycke när som helst. Vid ett återkallat samtycke måste vi upphöra
med framtida behandling av de personuppgifter som vi behandlar baserat på
samtycke.

Du har även rätt att inge klagomål över vår behandling till tillsynsmyndigheten,
www.datainspektionen.se.

Målar Kompetens Väst AB förbehåller sig rätten att ändra denna
integritetspolicy efter behov, till exempel för att följa ändringar i lagar och förordningar. En
sådan förändring kommer att publiceras på Målar Kompetens Väst ABs
hemsida, se https://malarkompetens.com.